KONKURS – Tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam

Szanowni Państwo / Dyrekcjo / Uczniowie

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do włączenia się w kampanię społeczno-obywatelską „Tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam” organizowaną przez Fundację Zmian Społecznych Kreatywni. Kampania będzie obejmować formy mające jak najefektywniej trafić do lokalnych społeczności. Misją kampanii jest poszerzanie wiedzy mieszkańców
na tematy obywatelskie w tym nad możliwościami angażowania się w zmiany własnej dzielnicy i podejmowania aktywnych działań z tym związanych. Dodatkową misją kampanii będzie aktywizacja mieszkańców do podejmowania realnych działań na rzecz własnych dzielnic oraz spraw które ich dotyczą.

Kampania „Tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam”  do włączenia w którą uprzejmie zapraszamy, jest jednym z elementów “Pulsu Dzielnicy” czyli projektu zmian społecznych i przestrzennych w trzech gdyńskich dzielnicach: Chylonia, Oksywie, Witomino.
Jego celem jest pobudzenie mieszkańców do wspólnego działania na rzecz swoich dzielnic w myśl hasła: „miejsce, gdzie mieszkam może stać się miejscem
gdzie działam i zmieniam”.

W ramach kampanii organizowany jest konkurs plastyczny, którego tematem jest:
„Tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam”
.

 

Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby, pisaki, kredki, ołówek, wydzieranki, grafika, węgiel ,fotografia, kolaż itp. na podkładzie papierowym
w formacie A4 lub A3.

Laureatom konkursu zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej fundacji w specjalnej zakładce poświęconej inicjatywie oraz zaprezentowane w formie wystawy jako stała galeria artystyczna w siedzibie organizatora . Laureatowi, którego praca zostanie uznana, przez komisje konkursową, za najlepszą zostanie przyznana nagroda główna. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w pod koniec lutego. Prace należy przesyłać wraz z formularzem do 5 lutego 2016r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 15lutego 2016r.

Uprzejmie zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie!!
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: www.pulsdzielnicy.info/konkurs

 

Z poważaniem,
Organizator Konkursu Plastycznego
„Tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam”
Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam”   

 I  Cele Konkursu

 1. Celem konkursu jest:

– promowanie działań obywatelskich;

– poszerzenie wiedzy uczniów na temat postaw obywatelskich, działań fundacji, misji projektu „Puls Dzielnicy. Tu mieszkam. Tu działam. Tu zmieniam.”;

– promocja metod angażowania lokalnej społeczności w podejmowane działania rewitalizacyjne, promocja prospołecznych celów projektu
„Puls dzielnicy. Tu mieszkam. Tu działam. Tu zmieniam.”

 

II Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego o nazwie
  „Tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam” jest Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni w porozumieniu z władzami Miasta Gdynia;
 2. Konkurs jest prowadzony na terenie Miasta Gdynia.

 

III Założenia organizacyjne

 1. Informacje o Konkursie, Regulamin Konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy są opublikowane na stronie internetowej Organizatora – Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni: pulsdzielnicy.info/konkurs .
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
  oraz ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Gdynia.
 4. Prace konkursowe uczestników są oceniane w następujących kategoriach:

– uczniowie klas podstawowych;

– uczniowie klas gimnazjalnych;

– uczniowie klas ponadgimnazjalnych.

 

IV Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną, która będzie nawiązywać do tematu Konkursu: „Tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam”  
 2. Praca powinna zostać wykonana na papierze w formacie A4 lub A3  z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej pastele, farby, pisaki, kredki, grafika, węgiel, wydzieranki, ołówka itp.
 3. W konkursie można zgłaszać jedynie prace konkursowe przygotowane samodzielnie. Z konkursu wyklucza się prace zbiorowe.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową
 5. Praca konkursowa powinna być dziełem własnym uczestnika, wykonanym samodzielnie, nigdzie wcześniej nie publikowaną oraz nie będącą przedmiotem innego konkursu.
 6. Każda praca konkursowa, na odwrocie pracy powinna zostać opatrzona własnoręcznym podpisem autora oraz zawierać opis danych osobowych według następującego wzoru:
 • Tytuł pracy.
 • Imię i nazwisko autora.
 • Klasa oraz wiek autora.
 • Podpis autora.
 • Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.
 • W przypadku osób poniżej 18-tego roku życia (dodatkowo):
  imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu.

Brak podpisu autora pracy konkursowej lub pominięcie jakiegokolwiek punktu wyżej wymienionego wzoru skutkuje odrzuceniem Pracy z udziału
w Konkursie.

 1. W przypadku wykonania pracy konkursowej z wykorzystaniem wycinków zdjęć jakichkolwiek osób należy dołączyć pisemne oświadczenie, osoby której wizerunek został wykorzystany, ze zgodą na rozpowszechnienie wizerunku.

 

V Zgłoszenie pracy do konkursu

 1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje
  a) autor pracy powyżej 18 roku życia;
 2. b) przedstawiciel ustawowy (rodzic bądź opiekun prawny)
  w imieniu autora pracy poniżej 18 roku życia.
 3. Zgłoszenie następuję poprzez nadesłanie lub dostarczenie osobiście
  do Fundacji Zmian Społecznych Kreatywni (adres w punkcie 5.3):
 • pracy konkursowej;
 • formularza zgłoszeniowego i oświadczenia
 1. załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu w przypadku osoby
  powyżej 18 roku życia;
 2. załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu w przypadku osoby
  poniżej 18 roku życia.
 3. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie stanowiące załącznik nr 2
  do Regulaminu Konkursu wypełnia i podpisuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika.
 4. Prace konkursowe należy doręczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

 

Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni

Centrum Aktywnego Mieszkańca
(Kawiarenka Sąsiedzka – wtorki 10.00-14.00, czwartki 16.00-20.00)

 1. Opata Hackiego 17/17A
  81-211 Gdynia  

Z dopiskiem : Konkurs Plastyczny

 1. Zgłaszane prace powinny zostać odpowiednio zabezpieczone
  przed ewentualnym zniszczeniem w zależności od potrzeb danej pracy.
  Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę przez Komisje Konkursową.
 2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych na Konkurs prac, które powstały z przyczyn od niego
  niezależnych (uszkodzenia w trakcie doręczania itp.). Prace przesłane
  na Konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne Uczestnika lub szkoły.
 3. Prace niespełniające zasad zamieszczonych w Regulaminie Konkursu
  nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
  oraz opiekuna/ów prawnego/ych przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.101
  z 2002r.,poz. 926 z póź. zm.).

 

VI Termin konkursu

 1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie

– od dnia ogłoszenia: 14.01.2016 r;

– do dnia 5.02.2016r;
– w przypadku prac nadsyłanych drogą pocztową decyduje data wpłynięcia pracy na wskazany adres.

 

 1. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana w dniu 15 lutego na stronie internetowej organizatora w zakładce dotyczącej konkursu (pulsdzielnicy.info)

 

VII Nagrody

 1. W ramach konkursu Komisja przyzna 3 miejsca i 3 wyróżnienia.
 2. Uczestnikom, których prace zajmą 3 pierwsze miejsca i 3 wyróżnienia (zwanych dalej laureatami) zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród i przyznania nagród dodatkowych.

 

VIII Komisja Konkursowa

 1. Komisja konkursu zostaje powołana przez Prezesa Fundacji.
 2. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący Komisji oraz 5 Członków
  w tym Sekretarz Komisji.
 3. Komisja dokonuje oceny formalnej oraz merytorycznej prac.
 4. Komisja decyduje o przyznaniu poszczególnych miejsc w konkursie.
 5. Postanowienia Komisji zapadają większością głosów. Każdy członek Komisji posiada jeden głos.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7. Komisja może podjąć decyzje o nie przyznaniu nagród głównych i wyróżnień.

 

 IX Ocena prac konkursowych

 1. Ocena prac składa się dwóch etapów i obejmuje ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną.
 2. Ocena formalna prac dotyczy terminu nadesłania oraz kompletności wymaganych dokumentów.
 3. Prace o negatywnej ocenie formalnej nie podlegają ocenie merytorycznej.
 4. Ocena merytoryczna prac dotyczy następujących kryteriów:
 • zgodność z tematyką konkursu,
 • walory artystyczne
 • estetyka,
 • jakość techniczna
 • oryginalność pomysłu
 • wartość edukacyjna

 

X Prawa autorskie

 1. Twórcą Pracy konkursowej jak i jej poszczególnych elementów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) jest tylko Uczestnik konkursu.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na określonych polach eksploatacji oraz prawa zezwalania  na  wykonywanie  zależnego  prawa  autorskiego  do  Pracy  konkursowej zostało  uregulowane  w  Załączniku
  nr  1 i nr 2 do Regulaminu Konkursu, zawierającym obowiązkowe oświadczenie przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu.
 3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem  na Fundację Zmian Społecznych „Kreatywni” własności egzemplarza Pracy konkursowej.

 

XI Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
 2. Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  lub  przesunięcia  terminów Konkursu  oraz  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu    Informacja  o ewentualnych  zmianach  zostanie  zamieszczona
  na  stronie  internetowej  Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 4. Szczegółowe informacje odnośnie konkursu dostępne w siedzibie Organizatora lub pod numerem telefonu bądź e-mailem:

 

Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni
Centrum Aktywnego Mieszkańca
Opata Hackiego 17/17A
tel. 513 385 495
kontakt@kreatywni.ngo


ZAŁĄCZNIK_NR 1

ZAŁĄCZNIK_NR 2