MISJA

„Kluczem do szczęścia jest posiadanie marzeń; kluczem do sukcesu jest ich realizacja.”
– James Allen 

 

Najważniejsze działania, których Fundacja się podejmuje dotyczą sfery związanej z szeroko rozumianą pozytywną zmianą społeczną – będąc przekonanym, iż jest ona możliwa – kiedy człowiek jako niezależny podmiot jest na nią gotowy, a wzajemny szacunek jest podstawą współpracy i punktem wyjścia do zrozumienia innych ludzi.

Fundamentem aktywności Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a co się z tym wiąże wspieranie osób zagrożonych na przykład uzależnieniem, ich bliskich i rodzin. Zależy nam na przyczynianiu się do budowy świadomego społeczeństwa, które jest gotowe, by odpowiedzialnie podejmować wyzwania stawiane przez zmienną postmodernistyczną rzeczywistość. Ponadto jesteśmy przekonani o tym, iż by budować silną lokalną społeczność konieczne jest wzajemne wsparcie koalicjantów z różnych organizacji znajdujących się na danym obszarze.

Metodami jakimi posługujemy się w pracy jest między innymi animacja społeczna, socjoterapia, streetworking, poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne oraz oferta alternatywnych zajęć, szkolenia, działania wolontaryjne, organizowanie społeczności lokalnej, których celem jest wyrównywanie szans, większa spójność społeczna i wzmacnianie zasobów lokalnego środowiska. Odbiorców naszych działań chcemy wzmacniać w odkrywaniu swoich potencjałów i wyposażać w wiedzę, umiejętności pozwalające łatwiej odnaleźć się na w życiu osobistym i zawodowym.

Fundacja od początku istnienia podejmuje się realizacji przedsięwzięć, których odbiorcami są różnorodne grupy społeczne. Szczególnie bliskie są nam działania międzypokoleniowe, między sektorowe. Dotychczas do najistotniejszych projektów, realizowanych przez Fundację można zaliczyć prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w gdyńskich dzielnicach (Gdynia Oksywie i Gdynia Dąbrowa), a także działania związane z rewitalizacją i organizacją społeczności lokalnej (w Gdyni Chyloni) na ulicach Opata Hackiego i Zamenhofa, koordynowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych.

Osobom biorącym udział w funkcjonowaniu Fundacji zależy na doskonaleniu własnych kompetencji, by w bardziej profesjonalny i efektywny sposób wspierać inne osoby w dążeniach do poprawy jakości własnego życia, dlatego też biorą one udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

[ => przeczytaj więcej o działaniachlink].