STATUT

FUNDACJI ZMIAN SPOŁECZNYCH „KREATYWNI”


Postanowienia ogólne
 

§ 1

 
1. Fundacja pod nazwą Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Kuźma – Ebel w dniu 28 kwietnia 2011r. , działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.


§ 2

 
Fundacja ma osobowość prawną.


§ 3

 
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


§ 4

 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.
2. Fundacja może tworzyć oddziały i biura, w kraju i za granicą
3. Organem uprawnionym do tworzenia wyżej wymienionych oddziałów i biur jest Zarząd Fundacji, który podejmuje tą decyzję w drodze uchwały.
4. Oddziały i biura mogą być tworzone dla realizowania tożsamych celów statutowych.


§ 5

 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów – Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania celów Fundacji – Fundacja może realizować zadania we współpracy z innymi podmiotami.
4. Fundacja kieruje swoją działalność do ogółu społeczeństwa.


Cele i zasady działania Fundacji
 
§ 6

 
Celami Fundacji są:

1. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej.
2. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia.
3. Promowanie twórczego rozwoju osobowościowego.
4. Wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, a także osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie.
5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
6. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka.
7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i negatywnym zjawiskom społecznym.
8. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami społecznymi, jednostkami służby zdrowia, podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie działań pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin oraz społeczności lokalnych.
9. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równego statusu praw kobiet i mężczyzn.
10. Działalność na rzecz mniejszości.
11. Działalność charytatywna.
12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie.
13. Promocja i organizacja wolontariatu.
14. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty publiczne.
15. Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
16. Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
17. Promowanie ekologii i ochrony przyrody, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.
18. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę.
19. Pogłębianie i promowanie kultury i nauki.
20. Wspieranie rozwoju kultury i nauki.
21. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
22. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych oraz prospołecznych.
23. Propagowanie modelu dialogu społecznego i rozwoju podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
24. Upowszechnianie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
25. Propagowanie i stwarzanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa.
26. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej.
27. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
28. Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwój edukacji międzykulturowej i integracji społecznej.


§ 7

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:

1.1 placówki opiekuńczo wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki i kluby profilaktyki środowiskowej, kluby środowiskowe,
1.2 punkty informacyjne, konsultacyjne, poradnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, ich rodzin i bliskich,
1.3 ośrodki i oddziały pobytu dziennego,
1.4 ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży,
1.5 ośrodki rehabilitacji dla osób dorosłych,
1.6 ośrodki rehabilitacji dla osób z nawrotami,
1.7 ośrodki dla osób z współwystępującymi zaburzeniami,
1.8 telefony zaufania,
1.9 ośrodki, kluby i programy aktywizacji zawodowej i społecznej,
1.10 ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne,
1.11 ośrodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej.

2. Prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich kontaktach z dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku (ang. streetworking), sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji społecznej.
3. Powoływanie i prowadzenie Centrów Kształcenia Ustawicznego.
4. Organizację szkoleń przygotowujących pracowników i wolontariuszy do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie.
5. Wspieranie innych organizacji trzeciego sektora zajmujących się środowiskami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
6. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności publikacyjnej i wydawniczej.
7. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
8. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych i promocji zdrowia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży.
10. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
11. Inicjowanie i prowadzenie badań w obszarze problemów społecznych.
12. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń.
13. Tworzenie Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
14. Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
15. Inicjowanie form samopomocy integrujących środowiska młodzieżowe, rodzinne i szkolne w celu minimalizacji zagrożeń społecznych.
16. Wspieranie lokalnych społeczności w celu samoorganizacji
17. Prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi z kraju i zagranicy.
18. Inicjowanie, organizowanie, realizacja i promowanie projektów artystycznych na rzecz wzmacniania potencjału społecznego, wspieranie działań architektonicznych, gdzie środowisko jest rozumiane, jako przestrzeń dla wzajemnych interakcji.
19. Propagowanie koncepcji samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienia III sektora oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
20. Budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczną.


§ 8

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.


§ 9

 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


Majątek Fundacji
 
§ 10

 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (tysiąc złotych)
oraz inne środki pieniężne i majątek ruchomy nabyty przez Fundację w toku jej działalności.


§ 11

 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


§ 12

 
Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków oraz innych zapisów,
2. dotacji, subwencji oraz grantów krajowych i zagranicznych,
3. przychodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5. odsetek bankowych,
6. dochodów pozyskiwanych z prowadzenia działalności odpłatnej,
7. wpływów z nawiązek sądowych.


§ 13

 
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 6
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że wykorzystywanie to wynika bezpośrednio ze celu statutowego
Fundacji.
4. Fundacja nie może kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.


§ 14

 
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację przeznaczana jest wyłącznie na działalność
statutową.


§ 15

 

Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych. Zarząd Fundacji może podjąć
uchwałę o pozostawieniu części majątku Fundacji w kasie Fundacji, o ile nie wpływa
to negatywnie na osiągnięcie przez Fundację swoich celów


Organy Fundacji
 
§ 16

 
Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.


Rada Fundacji
 
§ 17

 
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundację.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić gdy członek rażąco uchyla się od obowiązków, dochodzi do zaniechania obowiązków przez członka Rady lub gdy jego działania godzą rażąco w dobro fundacji. Odwołanie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
5.1 dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
5.2 utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
5.3 śmierci członka.


6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie
Fundacji.
7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać
w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami
Zarządu.
8. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W razie skazania
Członka Rady za przestępstwo popełnione z winy umyślnej traci on automatycznie
swoje członkostwo.
9. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.


§ 18

 
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.
3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
5. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
6. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.


§ 19

 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.


Zarząd
 
§ 20

 
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
4.1 złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
4.2 utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
4.3 śmierci członka Zarządu.


5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


§ 21

 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:
2.1 kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2.2 realizacja celów statutowych,
2.3 sporządzanie planów pracy i budżetu,
2.4 sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
2.5 zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
2.6 składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
2.7 wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,
2.8 Zarząd, co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.


§ 22

 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.


§ 23

 
1. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu.
2. W skład Zarządu mogą wchodzić obcokrajowcy.


§ 24

 
1. Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa i Wiceprezesa.


§ 25

 
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.


Sposób reprezentacji
 
§ 26

 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.


Zmiana Statutu
 
§ 27

 
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.


§ 28

 
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu
nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.


Połączenie z inną fundacją
 
§ 29

 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


Likwidacja Fundacji
 
§ 30

 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.