Pracownik ds. finansów i rozliczeń

Proces rekrutacji został zakończony. Dziękujemy za zgłoszenia – kandydatka na stanowisko została wybrana.


Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” w Gdyni
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ZGŁOSZENIA DO: 12.08.2016

PRACOWNIK ds. FINANSÓW I ROZLICZEŃ

 

OPIS STANOWISKA PRACY
I PROFILU WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

Pracownik ds. finansów i rozliczeń odpowiada za:

  • Sprawdzanie pod względem formalnych dokumentów przy rozliczeniach kadrowych i zaliczkowych;
  • prawidłowość i rzetelność dokumentacji finansowej projektu;
  • opisywanie faktur i innych dowodów księgowych w powiązaniu z zatwierdzonym do realizacji harmonogramem kosztowym i czasowym projektu;
  • przekazywanie dokumentów księgowych do podpisu upoważnionym osobom;
  • kopiowanie dokumentów księgowych;
  • przekazywanie kopii do potwierdzenia za zgodność z oryginałem;
  • archiwizowanie kopii dokumentów księgowych w jednostce organizacyjnej Fundacji, w której realizowany jest projekt;
  • rejestrowanie i analizowanie stanu środków pieniężnych projektu;
  • prowadzenie dokumentacji rozliczania czasu pracy;
  • przygotowywanie wszelkich sprawozdań, raportów i analiz księgowo-finansowych na potrzeby Koordynatora Projektu;
  • sprawdzanie i odbieranie poczty w formie tradycyjnej i elektronicznej;
  • ewidencjowanie pism przychodzących i wychodzących;
  • budowanie odpowiedniego wizerunku organizacji podczas kontaktu z klientami.

Do pozostałych obowiązków pracownika należy:

  • Działanie zgodnie z interesem organizacji;
  • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w szkoleniach, kursach itp.;
  • organizacja własnej pracy w celu prawidłowego funkcjonowania biura;
  • dbanie o utrzymanie czystości w biurze;
  • wykonywanie zadań mających na celu organizacje spotkań z klientami;
  • wykonywanie obowiązków powierzonych przez Koordynatora;
  • przekazywanie Koordynatorowi wyników z prowadzonej przez siebie pracy.

Pracownik odpowiada za podejmowane przez siebie decyzje i ponosi odpowiedzialność karną w razie złamania przepisów prawa, bądź przepisów BHP i przeciwpożarowych panujących w placówce. Pracownika obowiązuje zachowanie w tajemnicy danych pracowników i całej organizacji.

 

ZAKRES UPRAWNIEŃ NA STANOWISKU

  Decydowanie o sposobach realizacji przydzielonych obowiązków, podejmowanie działań niezbędnych do wywiązania się z nałożonych obowiązków. Nadzór nad dokumentami organizacji z którymi pracownik ma styczność oraz ich odpowiednie zabezpieczanie.

 

WSPÓŁPRACA I KONTAKTY WEWNĘTRZNE

Pracownik pozostaje w stałej współpracy:

  • z Prezesem Fundacji i Koordynatorem projektu;
  • z jednostkami struktury projektu, zgodnie ze schematem organizacyjnym;
  • z macierzystą jednostką księgowo-finansową.

 

WSPÓŁPRACA I KONTAKTY ZEWNĘTRZNE 

Udział w tworzeniu lokalnej sieci koalicjantów Fundacji Zmian Społecznych Kreatywni.

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE

  Umiejętności zawodowe konieczne:

  • potwierdzony dyplomem poziom wykształcenia odpowiadający wykształceniu pomaturalnemu lub potwierdzone dyplomem wykształcenie średnie zapewniające możliwość podjęcia nauki na poziomie pomaturalnym oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe w stosownej dziedzinie.
  Doświadczenie zawodowe:

  • doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub/i jednostce sektora finansów publicznych, np. instytucji kultury, jednostce samorządu terytorialnego, itp.;
  • doświadczenie w pracy metodą projektową a także z zakresu pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych unijnych bądź innych źródeł finansowania;
  • doświadczenie w samodzielnej koordynacji projektów mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym projektów o charakterze międzynarodowym;
  • umiejętności w obszarze edycji, formatowania, obliczania i prezentacji;
  • umiejętność efektywnego zarządzania dokumentacją i ewidencją.
  Predyspozycje osobowościowe:

  • wysoka kultura osobista;
  • umiejętność komunikowania się w przejrzysty i zwięzły sposób;
  • kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań;
  • umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność;
  • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań – zdolność samodzielnego porządkowania zadań pod względem ich istotności;
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków;
  • umiejętność dostosowania się do zmieniających się zadań i wymogów;
  • dobrze rozwinięte poczucie uczciwości i umiejętność przestrzegania zasad przejrzystości i poufności;
  • dobrze rozwinięte poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę;
  • sumienność i dbałość o detale.

 

WYMAGANIA DODATKOWE – PREFEROWANE:

  • kompetencja międzykulturowa;
  • doświadczenie pracy zespołowej w wielokulturowym środowisku;
  • znajomość problematyki społecznej;
  • doświadczenie w pracy przy projektach mających na celu wsparcie rozwoju lokalnych społeczności;

 

OFERUJEMY:

  • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia;
  • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacji pozarządowej;
  • możliwość włączania się w kolejne projekty Fundacji;
  • międzynarodowe środowisko pracy, w którym ceniona jest samodzielność i kreatywność;
  • udział w realizacji projektów, które mają sens i znaczenie dla ich uczestników.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie
 4. kserokopia świadectw pracy
 5. inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, (ukończone kursy, szkolenia, referencje)
 6. kwestionariusz osobowy,
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Aktywnego Mieszkańca – Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni” [ul. Opata Hackiego 17] w godzinach od 14 do 18 od  poniedziałku do piątku lub listem poleconym na adres : Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni ul. Modrzewiowa 4C/8, 81-074 Gdynia, a także w formie elektronicznej na adres: kontakt@kreatywni.ngo

Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko PRACOWNIK ds. FINANSÓW I ROZLICZEŃ.

Aplikacje przesłane pocztą elektroniczną winny zawierać temat o następującej treści: Dotyczy naboru na stanowisko PRACOWNIK ds. FINANSÓW I ROZLICZEŃ.

 

Dokumenty w formie tradycyjnej lub elektronicznej należy składać w terminie do dnia 12.08.2016 [Przedłużenie terminu składania aplikacji do dnia 21.08.2016]

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej informacja o jej statusie zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 513 385 495 i drogą elektroniczną pod adresem kontakt@kreatywni.ngo