Mój dom – Gdynia – różne perspektywy migracji

„SŁOWA KLUCZE”

EMIGRANT
Osoba, która wyjeżdża ze swojego kraju pochodzenia.

IMIGRANT
Osoba, która przyjeżdża do kraju innego niż jej kraj pochodzenia.

CUDZOZIEMIEC
Osoba nieposiadająca obywatelstwa państwa, w którym przebywa.

UCHODŹCA
Osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej zmuszona była opuścić kraj pochodzenia oraz która z powodu tych obaw nie może lub nie chce korzystać z ochrony swojego kraju.

KSENOFOB
Człowiek niechętnie lub wrogo usposobiony do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny albo obawiający się ich.

URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Urząd administracji publicznej, którego pracownicy zajmują się prowadzeniem postępowań i wydawaniem decyzji w sprawach udzielenia ochrony międzynarodowej oraz rozpatrują odwołania i zażalenia na decyzje i postanowienia wydane w I instancji w urzędach wojewódzkich w sprawach dotyczących udzielenia zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE. Rozpatruje także odwołania od decyzji wydanych przez Straż Graniczną w sprawach deportacyjnych. UdSC udziela ponadto pomocy socjalnej osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową, m.in. prowadzi otwarte ośrodki dla cudzoziemców.

CHWILA REFLEKSJI

  Czy znasz historie migracyjną ludności, która rozgrywała się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w Europie?
  Czy uważasz, że migracje miały pozytywny wpływ na rozwój cywilizacji?
  Czy Twoim zdaniem możliwe jest zażegnanie obecnego kryzysu migracyjnego?
  Czy w Twojej organizacji panuje życzliwe nastawienie wobec uchodźców?
  Czy Twoja organizacja odmieniła lub jest w trakcie polepszenia jakości życia jakiegoś emigranta?
  Czy w Twoim miejscu pracy/instytucji/organizacji zdarza się pracownikom odsyłać obcokrajowców do innej organizacji tylko dlatego, że nie mówią po polsku?
  Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się nie zareagować na stosowanie przez osoby z najbliższego otoczenia określeń uznawanych za nienawistne, które wymierzone były w obcokrajowców?
  Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego cudzoziemiec, którego spotykasz opuścił swój kraj?
  Czy zastanawiałeś się jakie przeżycia i uczucia towarzyszą cudzoziemcom, a zwłaszcza uchodźcom?

WAŻNE STRONY

URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
www.udsc.gov.pl

CENTRUM WSPARCIA IMIGRANTÓW I IMIGRANTEK W GDAŃSKU
www.cwii.org.pl

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
www.ceo.org.pl

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA DO SPRAW MIGRACJI (IOM)
www.iom.pl
LA STRADA – FUNDACJA PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI I NIEWOLNICTWU

www.strada.org.pl

oraz:

www.uchodzcy.info
www.solidarnizuchodzcami.pl
www.uprzedzuprzedzenia.org
www.info-migrator.pl
www.gdansk.uw.gov.pl/dla-klienta/cudzoziemcy