Specjalista ds. rewitalizacji

Proces rekrutacji został zakończony. Dziękujemy za zgłoszenia – kandydatka na stanowisko została wybrana.


Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” w Gdyni
OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ZGŁOSZENIA DO: 12.08.2016

SPECJALISTA ds. REWITALIZACJI

 

OPIS STANOWISKA PRACY
I PROFILU WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH

 

CEL STANOWISKA

Organizowanie działań mających na celu wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji społeczności lokalnej. Animowanie procesu współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i społecznymi oraz współtworzenie i realizowanie w praktyce programu rozwoju społecznego.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

  • Opracowanie dokumentów operacyjnych i strategicznych dotyczących rewitalizacji i organizowania społeczności Gdyni oraz raportów badawczych i diagnostycznych;
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania działań z zakresu rewitalizacji na terenie miasta;
  • Moderowanie spotkań, warsztatów, konferencji;
  • Przygotowywanie wniosków projektowych, prowadzenie sprawozdawczości realizowanych działań;
  • Przygotowywanie tekstów informacyjnych i promocyjnych;
  • Rozwijanie inicjatyw innowacyjnych społecznie.

 

ZAKRES UPRAWNIEŃ NA STANOWISKU

Decydowanie o sposobach realizacji przydzielonych obowiązków, podejmowanie działań niezbędnych do wywiązania się z nałożonych obowiązków.

 

WSPÓŁPRACA I KONTAKTY WEWNĘTRZNE

Udział w zespołach do spraw rewitalizacji.

 

WSPÓŁPRACA I KONTAKTY ZEWNĘTRZNE 

Udział w tworzeniu lokalnej sieci koalicjantów Fundacji Zmian Społecznych Kreatywni.

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE

  Umiejętności zawodowe konieczne:

  • wykształcenie wyższe w kierunkach pokrewnych tematowi animacji społecznej;
  • wiedza na temat rozwiązań stosowanych w zakresie polityki społecznej w Gdyni;
  • umiejętność przygotowywania oraz redagowania raportów badawczych i diagnostycznych.
  Umiejętności zawodowe pożądane:

  • umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim;
  • swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku – umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami, organizacjami syntezowania wiedzy na temat ich działalności.
  Doświadczenie zawodowe:

  • przynajmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub/i jednostce sektora finansów publicznych, np. instytucji kultury, jednostce samorządu terytorialnego, itp.;
  • doświadczenie w pracy metodą projektową a także z zakresu pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych unijnych bądź innych źródeł finansowania;
  • doświadczenie w samodzielnej koordynacji projektów mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym projektów o charakterze międzynarodowym;
  • doświadczenie w realizacji badań społecznych, organizowania społeczności lokalnych i rewitalizacji;
  • doświadczenie w organizowaniu warsztatów, konferencji, seminariów oraz prowadzeniu spotkań tematycznych;
  Predyspozycje osobowościowe:

  • wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych;
  • twórcze, pozbawione stereotypów spojrzenie na politykę społeczną;
  • kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań;
  • umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność;
  • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków;

 

WYMAGANIA DODATKOWE – PREFEROWANE:

  • kompetencja międzykulturowa;
  • doświadczenie pracy zespołowej w wielokulturowym środowisku;
  • znajomość problematyki społecznej;
  • doświadczenie w pracy przy projektach mających na celu wsparcie rozwoju lokalnych społeczności;
  • doświadczenia w prowadzeniu współpracy z wolontariuszami;
  • doświadczenia w moderowaniu spotkań/ działań z lokalną społecznością;
  • doświadczenia w przygotowywaniu dokumentów związanych z planowaniem przestrzeni miejskiej.

 

OFERUJEMY:

  • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia;
  • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacji pozarządowej;
  • możliwość włączania się w kolejne projekty Fundacji;
  • międzynarodowe środowisko pracy, w którym ceniona jest samodzielność i kreatywność;
  • udział w realizacji projektów, które mają sens i znaczenie dla ich uczestników.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie
 4. kserokopia świadectw pracy
 5. inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, (ukończone kursy, szkolenia, referencje)
 6. kwestionariusz osobowy,
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Aktywnego Mieszkańca – Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni” [ul. Opata Hackiego 17] w godzinach od 14 do 18 od  poniedziałku do piątku lub listem poleconym na adres : Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni ul. Modrzewiowa 4C/8, 81-074 Gdynia, a także w formie elektronicznej na adres: kontakt@kreatywni.ngo

Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko SPECJALISTA ds. REWITALIZACJI.

Aplikacje przesłane pocztą elektroniczną winny zawierać temat o następującej treści: Dotyczy naboru na stanowisko SPECJALISTA ds. REWITALIZACJI.

 

Dokumenty w formie tradycyjnej lub elektronicznej należy składać w terminie do dnia 12.08.2016 [Przedłużenie terminu składania aplikacji do dnia 21.08.2016]

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej informacja o jej statusie zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 513 385 495 i drogą elektroniczną pod adresem kontakt@kreatywni.ngo