WYCHOWAWCA – Placówka Wsparcia Dziennego „Kreatywni”

Proces rekrutacji został zakończony. Dziękujemy za zgłoszenia – kandydatka na stanowisko została wybrana.

Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” w Gdyni 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

WYCHOWAWCA W KLUBIE MŁODZIEŻOWYM „KREATYWNI”
ul. Opata Hackiego 17, Gdynia

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO „KREATYWNI” OKSYWIE
ul. PŁK. DĄBKA 52, Gdynia

 

ZGŁOSZENIA DO: 07.01.2018

 

OPIS STANOWISKA I PROFILU WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH

 

CEL STANOWISKA

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla prawidłowego rozwoju. Tworzenie oferty Klubu Młodzieżowego i Placówki Wsparcia Dziennego  prowadzonego w formie pracy podwórkowej realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

  • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych z dziećmi, młodzieżą i społecznością lokalną
  • Poradnictwo rodzinne. Praca z rodziną w trudnej sytuacji życiowej. Działania reintegrujące rodzinę.
  • Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pracy z dziećmi i młodzieżą oraz sporządzanie dokumentacji bieżącej.
  • Tworzenie projektów lokalnych promujących zdrowy tryb życia w przestrzeni dzielnicy.
  • Motywacja odbiorców Klubu Młodzieżowego I PWD Kreatywni Oksywie do podejmowania własnych inicjatyw i do partycypacji społecznej.

 

ZAKRES UPRAWNIEŃ NA STANOWISKU

Realizacja zadania publicznego Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Kreatywni” i Placówki Wsparcia Dziennego Kreatywni Oksywie. Decydowanie o sposobach realizacji przydzielonych obowiązków, podejmowanie działań niezbędnych do wywiązania się z nałożonych obowiązków.

 

WSPÓŁPRACA I KONTAKTY ZEWNĘTRZNE 

Udział w tworzeniu lokalnej sieci koalicjantów Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”.

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE

Wymagania niezbędne określa USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W Klubie Młodzieżowym i PWD  z dziećmi może pracować osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Umiejętności zawodowe konieczne:

  • wykształcenie wyższe:
  • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
  • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, socjoterapii lub
  • co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
  • wiedza na temat rozwiązań stosowanych w zakresie polityki społecznej;

Umiejętności zawodowe pożądane:

  • umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim;
  • swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku.

Doświadczenie zawodowe:

  • Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej.
  • Doświadczenie w pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
  • Mile widziane doświadczenie związane z partycypacją.

Predyspozycje osobowościowe:

  • wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych;
  • twórcze, pozbawione stereotypów spojrzenie na politykę społeczną;
  • kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań;
  • umiejętność pracy indywidualnej i grupowej
  • rzetelność, dyspozycyjność, terminowość i odpowiedzialność;
  • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków;

 

WYMAGANIA DODATKOWE – PREFEROWANE:

  • gotowość na włączania się w życie Fundacji;
  • kompetencja międzykulturowa;
  • doświadczenie pracy zespołowej w wielokulturowym środowisku;
  • znajomość problematyki społecznej;
  • doświadczenie w pracy przy projektach mających na celu wsparcie rozwoju lokalnych społeczności;
  • doświadczenia w prowadzeniu współpracy z wolontariuszami;
  • doświadczenia w moderowaniu spotkań/ działań z lokalną społecznością.

 

OFERUJEMY:

  • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, 80 h w PWD Oksywie i 60 w Klubie Młodzieżowym Kreatywni – godzin w miesiącu (z możliwością poszerzenia współpracy);
  • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia;
  • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacji pozarządowej;
  • możliwość włączania się w kolejne projekty Fundacji;
  • międzynarodowe środowisko pracy, w którym ceniona jest samodzielność i kreatywność;
  • udział w realizacji projektów, które mają sens i znaczenie dla ich uczestników.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie
 4. kserokopia świadectw pracy
 5. inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, (ukończone kursy, szkolenia, referencje)
 6. kwestionariusz osobowy,
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać listem poleconym na adres :
Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” ul. Modrzewiowa 4C/8, 81-074 Gdynia [adres wysyłki],
a także w formie elektronicznej na adres: kontakt@kreatywni.ngo

Aplikacje przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko WYCHOWAWCA „KREATYWNI”
.

Aplikacje przesłane pocztą elektroniczną winny zawierać temat o następującej treści:
Dotyczy naboru na stanowisko WYCHOWAWCA „KREATYWNI”
.

 

Dokumenty w formie tradycyjnej lub elektronicznej należy składać w terminie do dnia 07.01.2018

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej informacja o jej statusie zostanie opublikowana na stronie internetowej lub w kontakcie telefonicznym.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 513 385 495 lub 505848415 i drogą elektroniczną pod adresem kontakt@kreatywni.ngo